Opis

Szereg czynności mających za cel uzyskanie dla klienta środków pieniężnych należnych mu od kontrahenta. W pierwszej kolejności usługi w tym zakresie polegają na wnikliwej analizie stanu majątkowego nierzetelnego podmiotu, a następnie wdrożenie czynności ukierunkowanych na uzyskanie jak najwyższego zaspokojenia wierzytelności kontrahenta z jego majątku. W początkowej fazie działania adwokata polegają na działaniach polubownych oraz mających na celu poszukiwanie majątku dłużnika, a następnie dopiero są podejmowane na drodze sądowej w tym poprzez egzekucję komorniczą. Zwykle z wykonywaniem tej usługi wiąże się wiele czynności na kilku płaszczyznach ukierunkowane na zaspokojenie w jak najpełniejszym zakresie interesu klienta - wierzyciela. Do narzędzi stosowanych przez kancelarię należy zaliczyć działania mające na celu zbycie wierzytelności klienta w drodze cesji, dokonanie potrącenia wzajemnych wierzytelności, zawarcie umów przejęcia długu czy innego rodzaju tzw. umów kompensacyjnych.

Doradztwo dla przedsiębiorstw
  • windykacja należności adwokat
  • dochodzenie należności pieniężnych
  • cesja i obrót wierzytelnościami kancelaria pomoc prawna

Potrzebujesz informacji od sprzedawcy?

Podziel się na: