PHU DAMBAT

Polska

Store icon Działalność wielobranżowa

PHU DAMBAT
Web icon
Skontaktuj się

Firma Dam­bat ist­nie­je od 1999 roku. Od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści zaj­mu­je­my się tech­ni­ką pom­pową. Pro­du­kuje­my pompy i hy­dro­fory, po­nad­to kompletujemy, im­por­tu­je­my, eks­por­tu­jemy, dys­trybu­uje­my pompy po­chodzą­ce od naj­lep­szych pro­du­cen­tów na świe­cie. Firma jest kie­ro­wa­na przez zespół ma­ją­cy pra­wie 20 lat do­świad­cze­nia na mię­dzy­na­ro­dowym rynku pro­du­cen­tów pomp. Ak­tu­al­nie po­ziom cen pomp na rynku pol­skim jest naj­niż­szy w Eu­ro­pie. Uwa­żamy, że to dzię­ki dzia­łal­no­ści na­szej firmy pol­ski klient o­trzy­mu­je jeden z naj­lep­szych pro­duktów w Eu­ro­pie w bar­dzo kon­ku­ren­cyj­nej cenie. To dzię­ki nam jak i na­szym kra­jo­wym kon­ku­ren­tom Pol­ska stała się waż­nym ogniwem w dys­trybu­cji pomp w Eu­ro­pie. Uwa­żamy, że silna ry­wa­li­zacja na rynku pomp w Pol­sce wzmac­nia nas, jed­nak głów­nym wy­gra­nym jest klient otrzy­mu­ją­cy dobry pro­dukt w do­brej cenie.

Dane firmy

Organizacja

  • Działalność podstawowa
    Działalność wielobranżowa

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem

  • Pompy
  • pompy do wody
  • hydrofor
  • pompy membranowe
  • pompy do szamb
Office Building Outline icon
Strona dla Twojej firmy
Widzisz to? Twoi potencjalni klienci też Dołącz do nas, by stać się widocznym na stronie Europages.