Firma Dam­bat ist­nie­je od 1999 roku. Od po­cząt­ku dzia­łal­no­ści zaj­mu­je­my się tech­ni­ką pom­pową. Pro­du­kuje­my pompy i hy­dro­fory, po­nad­to kompletujemy, im­por­tu­je­my, eks­por­tu­jemy, dys­trybu­uje­my pompy po­chodzą­ce od naj­lep­szych pro­du­cen­tów na świe­cie. Firma jest kie­ro­wa­na przez zespół ma­ją­cy pra­wie 20 lat do­świad­cze­nia na mię­dzy­na­ro­dowym rynku pro­du­cen­tów pomp. Ak­tu­al­nie po­ziom cen pomp na rynku pol­skim jest naj­niż­szy w Eu­ro­pie. Uwa­żamy, że to dzię­ki dzia­łal­no­ści na­szej firmy pol­ski klient o­trzy­mu­je jeden z naj­lep­szych pro­duktów w Eu­ro­pie w bar­dzo kon­ku­ren­cyj­nej cenie. To dzię­ki nam jak i na­szym kra­jo­wym kon­ku­ren­tom Pol­ska stała się waż­nym ogniwem w dys­trybu­cji pomp w Eu­ro­pie. Uwa­żamy, że silna ry­wa­li­zacja na rynku pomp w Pol­sce wzmac­nia nas, jed­nak głów­nym wy­gra­nym jest klient otrzy­mu­ją­cy dobry pro­dukt w do­brej cenie.

 Dodatkowe informacje

Kluczowe cyfry

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Organizacja
  • Działalność podstawowa Działalność podstawowa Multi-Category
Rynki i strefy wymiany
Obsługiwane strefy

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Informacje handlowe
Incotermes

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Sposoby płatności

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Banki

Przedsiębiorstwo nie podało tych informacji.

Branża

Słowa kluczowe związane z przedsiębiorstwem
  • Pompy
  • pompy do wody
  • hydrofor
  • pompy membranowe
  • pompy do szamb
Strona dla Twojej firmy Widzisz to? Twoi potencjalni klienci też
Dołącz do nas, by stać się widocznym na stronie EUROPAGES.
Dodaj moją firmę

EUROPAGES poleca również

107 v