Obróbka otworów i kraw?dzi -

Web icon
Skontaktuj się

Opis

Oprócz operacji g?ównych takich jak ci?cie i gi?cie blachy, wykonujemy tak?e operacje wyka?czaj?ce takie jak na przyk?ad obróbka otworów. W tym zakresie mo?emy wykona? wiercenie, gwintowanie, fazowanie otworów, a tak?e nitowanie czy monta? nitonakr?tek, wstrzeliwanie czy zgrzewanie komponentów. W ramach ?wiadczonych przez nas us?ug mo?emy zaproponowa? przygotowanie kraw?dzi wed?ug okre?lonych wymaga? i specyfikacji. Przygotowujemy kraw?dzie pod dalsze operacje takiej jak spawanie, malowanie, monta?, czy po prostu pod k?tem estetycznym.